ai Thông báo tuyển sinh bổ sung vào THPT Chuyên Bảo Lộc Lâm đồng 2013 – 2014 | Điểm Thi Lớp 10 Lâm đồng 2016

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Điểm thi lớp 10 Lâm đồng 2016 » Thông báo tuyển sinh bổ sung vào THPT Chuyên Bảo Lộc Lâm đồng 2013 – 2014

Thông báo tuyển sinh bổ sung vào THPT Chuyên Bảo Lộc Lâm đồng 2013 – 2014

Share bài viết lên Link hay share link hay

 UBND TỈNH LÂM ĐỒNG                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 1200/SGDĐT-KTKĐCL
V/v: Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 trường
Chuyên Thăng Long và Chuyên Bảo Lộc
Lâm Đồng, ngày 08 tháng 7 năm 2013
Kính gửi:       – Trường THPT Chuyên Thăng Long;
                        – Trường THPT Chuyên Bảo Lộc.

    Căn cứ Quyết định 784/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp lớp 6, lớp 10 năm học 2013-2014 tỉnh Lâm Đồng
Căn cứ Thông báo số 574/TB-GSDĐT ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Sở GD&ĐT về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của trường Chuyên Thăng Long và trường Chuyên Bảo Lộc.
Xét tờ trình số 126/TTr-TL của trường THPT Chuyên Thăng Long ngày 02 tháng 7 năm 2013 về việc tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Thăng Long năm học 2013-2014.
Xét tờ trình số 120/TT-CBL của trường THPT Chuyên Bảo Lộc ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc duyệt tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Bảo Lộc năm học 2013-2014.
Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho phép các trường chuyên tuyển bổ sung học sinh như sau:
1. Đối với trường THPT Chuyên Thăng Long:
1.1. Cho phép tuyển bổ sung 15 học sinh vào lớp 10 chuyên Sinh từ các học sinh thi vào chuyên Toán và chuyên Hóa và tuyển bổ sung 10 học sinh vào lớp 10 chuyên Văn từ các học sinh thi vào chuyên Anh khóa thi ngày 21/6/2013.
- Điều kiện xét tuyển
+ Có đơn của học sinh xin chuyển nguyện vọng xét tuyển vào môn Sinh học hoặc Môn Ngữ văn.
+ Tổng điểm của 4 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên từ 25,00 điểm trở lên.
+ Điểm các môn thi đạt trên 2,0 điểm (đối với môn chuyên đạt trên 4,00 điểm).
- Cách xét tuyển: Căn cứ vào tổng điểm các bài thi của thí sinh, xét từ cao xuống thấp.
1.2. Cho phép tuyển sinh 02 lớp chất lượng cao vào học Ban Khoa học xã hội và nhân văn, mỗi lớp 35 học sinh với các điều kiện như sau:
- Học sinh có tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa thi ngày 19/6/2013 trên địa bàn toàn tỉnh.
- Học sinh phải đạt đủ các điều kiện sau:
+ Điểm thi các môn Văn, Toán khóa thi ngày 19/6/2013 đạt từ 7,0 điểm trở lên.
+ Điểm TB môn các môn Văn, Sử, Địa cuối năm lớp 9 đạt từ 7,0 trở lên.
+ Xếp loại hạnh kiểm và học lực 4 năm cấp THCS đạt từ loại Khá trở lên.
- Cách xét tuyển: Căn cứ vào tổng điểm 02 bài thi (Toán, Văn) của thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh khóa ngày 19/6/2013, xét từ cao xuống thấp.
- Đối với các học sinh được tuyển vào 02 lớp chất lượng cao Ban KHXH-NV sẽ không được hưởng chế độ của học sinh trường chuyên.
2. Đối với trường THPT chuyên Bảo Lộc:
2.1. Cho phép tuyển bổ sung 08 học sinh vào lớp 10 chuyên Hóa và tuyển bổ sung 23 học sinh vào lớp 10 chuyên Lý từ các học sinh thi vào chuyên Toán khóa thi ngày 21/6/2013.
- Điều kiện xét tuyển
+ Có đơn của học sinh xin chuyển nguyện vọng xét tuyển vào môn Sinh học hoặc Môn Vật lý.
+ Tổng điểm của 4 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên từ 25,00 điểm trở lên.
+ Điểm các môn thi đạt trên 2,0 điểm (đối với môn chuyên đạt trên 4,00 điểm).
- Cách xét tuyển: Căn cứ vào tổng điểm các bài thi của thí sinh, xét từ cao xuống thấp.
2.2. Cho phép tuyển bổ sung 27 học sinh vào lớp 10 chuyên Sinh, 06 học sinh vào lớp 10 chuyên Anh và 23 học sinh vào lớp 10 chuyên Văn.
- Đối tượng tuyển sinh: Các học sinh đã tham gia thi tuyển trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa ngày 19/6/2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.
- Điều kiện xét tuyển:
+ Điểm thi các môn Văn, Toán khóa thi ngày 19/6/2013 đạt từ 7,0 điểm trở lên.
+ Đối với học sinh đăng ký xét tuyển vào lớp chuyên Sinh: Điểm TB môn Sinh cuối năm lớp 9 đạt từ 7,0 trở lên.
+ Đối với học sinh đăng ký xét tuyển vào lớp chuyên Văn: Điểm TB môn Văn  cuối năm lớp 9 đạt từ 7,0 trở lên.
+ Đối với học sinh đăng ký xét tuyển vào lớp chuyên Anh: Điểm TB môn Anh  cuối năm lớp 9 đạt từ 7,0 trở lên.
+ Xếp loại hạnh kiểm và học lực 4 năm cấp THCS đạt từ loại Khá trở lên.
- Đối với các học sinh tuyển bổ sung vào 03 lớp chuyên Sinh, chuyên Anh và chuyên Văn sẽ không được hưởng chế độ của học sinh trường chuyên.
3. Thời hạn nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT để phê duyệt kết quả:
- Đối với hồ sơ các lớp xét tuyển chuyển nguyện vọng: ngày 10/7/2013.
- Đối với hồ sơ các lớp tuyển bổ sung (02 lớp chất lượng cao Ban KHXH-NV của trường THPT Chuyên Thăng Long; tuyển bổ sung lớp chuyên Sinh, chuyên Anh và chuyên Văn của trường THPT Chuyên Bảo Lộc): ngày 16/7/2013.
4. Thông báo tuyển bổ sung:
Sở GD&ĐT giao cho các trường THPT chuyên có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến tất cả học sinh và phụ huynh học sinh về chỉ tiêu tuyển bổ sung, điều kiện xét tuyển để biết và thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VT, KTKĐCLGD.
(đã ký)

Nguyễn Xuân Ngọc
Nháy Dowload để tải ĐƠN XIN XÉT TUYỂN BỔ SUNG
dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Thông báo tuyển sinh bổ sung vào THPT Chuyên Bảo Lộc Lâm đồng 2013 – 2014
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND